Hermsen Trainingen

Privacy Verklaring

Ilse Hermsen, Hermsen Trainingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hermsentrainingen.nl
Latensteinseweg 3
4005 EG Tiel
06-16430947

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Hermsen Trainingen. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan haar privacy beleid te accepteren. Hermsen Trainingen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Veranderingen en actualisatie
De verwerking van persoonsgegevens binnen Hermsen Trainingen dient in overeenstemming te blijven met de AVG en met elke verordening en wet- en regelgeving die de AVG aanvult, wijzigt of vervangt. Om die reden zal het privacybeleid periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast.

Categorieën persoonsgegevens
Ilse Hermsen van Hermsen Trainingen verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

Jeugd

Wanneer u uw kind aanmeldt voor een van de diensten van Hermsen Trainingen, wordt u gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verschaffen:
Namen van de ouders
Voor-en achternaam deelnemer
Geslacht
NAW-gegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
Samenstelling van het gezin
Emailadres

 Volwassenen

Wanneer u uzelf aanmeldt voor een van de  diensten bij Hermsen Trainingen, wordt u gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verschaffen:

Voor-en achternaam deelnemer
Geslacht
NAW-gegevens
Naam Zorgverzekeraar
Leefsituatie
Gegevens over uw gezondheid
Geboortedatum
Telefoonnummer
BSN nummer
Emailadres

Dataminimalisatie

Alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt. Welke gegevens er minimaal nodig zijn, is afhankelijk van of u de training/coaching zelf bekostigt of dat u het declareert bij de zorgverzekeraar.

Bedrijven

Vraagt u een offerte aan of wordt u klant bij Hermsen Trainingen, dan worden uw naam en contactgegevens opgeslagen.

Verwerkingsdoelen
Hermsen Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen emailen of bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om te kunnen voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn
Hermsen Trainingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om uw doelen te realiseren, of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hermsen Trainingen deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Hermsen Trainingen, is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Doorgifte buiten de EU

Er worden geen gegevens naar het buitenland geexporteerd.

Social Media
Op de Website staan buttons met een link naar sociale websites van Hermsen Trainingen. De websitehouders van de sociale netwerken kunnen door een klik op de buttons informatie vergaren waarover Hermsen Trainingen geen invloed heeft. Hermsen Trainingen vergaart geen informatie wanneer u op een button klikt. U dient het privacy- en of cookiebeleid van desbetreffende websitehouder te raadplegen voor meer informatie.

Cookies
Deze website maakt enkel gebruik van noodzakelijke en functionele cookies om de website beter te laten draaien. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door uw browser op uw computer opgeslagen worden. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan deze website de inhoud van het cookie terug sturen. Op deze manier kan een website gegevens opslaan die bij uw browser en uw bezoek horen.

Functionaris voor de gegevensbescherming
Hermsen Trainingen is een éénvrouwspraktijk. De rol van functionaris gegevensbescherming wordt dan ook door Ilse Hermsen zelf vervuld. U kunt haar bereiken via info@hermsentrainingen.nl

Organisatorische en technische maatregelen / beveiliging
Hermsen Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Interne maatregelen:
De volgende interne technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen:

  • Het uitwisselen van vertrouwelijke informatie met andere zorgverleners vindt uitsluitend plaats via een beveiligde verbinding
  • E-mailen met u als (ouder van een) cliënt wordt alleen gedaan voor algemene communicatie. Indien er vertrouwelijke info uitgewisseld moet worden, gebeurt dit via een beveiligde verbinding
  • De laptops/computers waarmee Hermsen Trainingen werkt zijn beveiligd met wachtwoorden

Beveiligingsincidenten /datalek

Ondanks bovenstaande maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk opgetreden kan worden om het incident te beëindigen en de schade zo veel mogelijk te beperken, wordt er bij een datalek als volg gehandeld:
Bij elk incident met betrekking tot persoonsgegevens zal Hermsen Trainingen beoordelen:
– of er sprake is van een incident dat betrekking heeft op (bijzondere)
persoonsgegevens;
– welke maatregelen er genomen moeten worden om het incident te
beëindigen en de gevolgen te beperken;
– of er inschakeling van een externe partij is benodigd om bij de oplossing
van het incident te assisteren;
– of het incident aan de AP dient te worden gemeld;
– of degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, over het
incident dienen te worden ingelicht;
– welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het
incident te voorkomen.

Hermsen Trainingen documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens in een datalekkenregister. Bij datalekken worden deze gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene zelf.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hermsen Trainingen, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Hermsen Trainingen een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij van u beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hermsentrainingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Ilse bij u een kopie van uw identiteitsbewijs op. Maak in deze kopie uw pasfoto, het paspoortnummer, BSN nummer en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ilse reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Rechten van betrokkenen
Bij vragen of klachten over de wijze waarop Hermsen Trainingen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Ilse Hermsen via www.hermsentrainingen.nl. Zij tracht een klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons